Uslovi korišćenja portala Lepe Stvari odnose se na celokupan sadržaj, a korisnici su dužni da redovno čitaju uslove korišćenja.

Celokupan sadržaj (dokumenti, podaci i informacije) objavljen na stranici www.lepestvari.com ne sme da se distribuira ili na bilo koji način koristiti bez dozvole portala Lepe Stvari. Sadržaj portala može se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Korišćenjem sadržaja portala Lepe Stvari korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja ove stranice i prihvata da koristi sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Portal Lepe Stvari sadrži i dokumente, podatke, informacije, kao i veze drugih internet stranica kreiranih od trećih osoba, koje će se, kad god je to moguće, označavati. Portal Lepe Stvari nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama i ne odgovara za njihov sadržaj.

– Portal Lepe Stvari izričito zabranjuje bilo kakvo korišćenje internet stranice na način i u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Srbiji, uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način.

– Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica.

– Svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i hardvera.

– Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

Spoljni saradnici
Čitaoci koji pošalju fotografije, video snimke, pisana dela s ciljem objavljivanja u celosti prenose sva autorska prava portalu Lepe Stvari, koji zadržava pravo reprodukovanja i distribucije, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja. Autor garantuje da je sadržaj isključivo njegovo vlasništvo. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih osoba, čitalac koji je poslao materijal obavezuje se da nadoknadi svaki oblik štete koja je nastala objavom materijala.

Zaštita privatnosti
Portal Lepe Stvari je u obavezi da poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika. U skladu sa zakonom, portal Lepe Stvari može da prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala, poput e-mail adrese, ime i prezime, podatke o računaru i internet provajderu. Portal Lepe Stvari se obavezuje da će čuvati privatnost, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Portal Lepe Stvari zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmeniti uslove korišćenja i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena. Promene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.